ஊர்குருவியின் கீச்சு – எண்ணூர் பயணம்

மணல் வீடு கட்டி விளையாடும் குழந்தைகளில்லை, மாறாக வாளிகளோடு மீனவன் இருந்தான்.
சங்குகளை பிடித்த எனக்கு அன்று ஏனோ  பிடிக்கவில்லை,
மாறாக ஐயம் தான் பிடித்தது.
அலையின் சத்தமும் குளிர்ந்த காற்றும் ஈர்க்கவில்லை,
மாறாக கழிவின் நாற்றம் தான் இருந்தது.
அமெரிக்க கப்பலினால் ஏற்பட்ட விபத்து என மீனவன் ஒருவன் கூறினான். “இல்லை! இல்லை!! லண்டன் கப்பல் தான் காரணம்” என்றான்மற்றொருவன் வெகுளியாக. எதனால் நடந்தது ? எப்படி நடந்தது ? என தெரியும் வரை அதை கழிவாக கருத முடிகிறது எம்மை போன்ற குடிமகனான்
நெய்தல் நிலக்காரன் மீன் பிடிப்பதை நிறுத்திவிட்டு கழிவுகளை  அள்ள  தொடங்கி விட்டான்..
~அஃப்ஷான்  அகமது
–எண்ணூர் எண்ணெய் கசிவு, மீனவர் வாழ்நிலை, கடற்சூழலை நேரில் சென்று அறிந்த ஊர்க்குருவியின் கீச்சு

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>